Noteikumi iegādājoties pirkumu

Preču pirkšanas - pārdošanas noteikumi

Vispārīgi noteikumi

1.1. Šie interneta veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir Pircējam un Pārdevējam (turpmāk – Pārdevējs) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka Pušu tiesības un pienākumus.

1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt šos Noteikumus. Par izmaiņām Noteikumos Pircējs tiek informēts interneta veikala mājaslapā.

Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

2.1. Pirkšanas-pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs, iepriekš iepazinies ar šiem Noteikumiem, interneta veikalā noformē un apstiprina preču pasūtījumu. Ja Pircējs ir noformējis preču pasūtījumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir pilnībā iepazinies ar šiem Noteikumiem un tiem piekritis.

Pārdevēja tiesības

3.1. Svarīgu apstākļu gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnībā apturēt interneta veikala darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam.

3.2. Ja Pircējs mēģina kaitēt interneta veikala darbībai, stabilitātei un drošībai vai pārkāpj savus pienākumus, Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot vai liegt pircējam piekļuvi interneta veikalam.

Pārdevēja pienākumi

4.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kura darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi.

4.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu, pamatojoties uz šajos Pirkšanas – pārdošanas noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

4.3. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā pasūtītās preces, Pārdevējam ir tiesības izbeigt pirkuma-pārdošanas līgumu, iepriekš par to brīdinot pircēju. Pārdevējs var piedāvāt līdzīgu preci. Ja pircējs atsakās, pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 3 darba dienu laikā.

4.4. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 5.2. punktā paredzētās tiesības, Pārdevējs apņemas atmaksāt Pircējam naudu 5 (piecu) darba dienu laikā no atgrieztās preces saņemšanas dienas.

4.5. Pārdevējs nevar atmaksāt Pircējam samaksāto summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kas notiek vispirms.

Pircēja tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

5.2. Pircējam ir tiesības atcelt interneta veikalā noslēgto preču pirkšanas un pārdošanas līgumu, par to rakstiski paziņojot pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.

5.3. Pircējs var izmantot 5.2.punktā minētās Pircēja tiesības tikai tad, ja prece nav bijusi bojāta vai nav būtiski mainījusi savu izskatu, kā arī ja tā nav lietota.

Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir jāapmaksā un jāpieņem iegādātās preces saskaņā ar šiem Noteikumiem.

6.2. Ja Pircējs preces piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma ir jāsedz preču atgriešanas izdevumi.

6.3. Preču piegādes brīdī Pircējam r jāpārbauda sūtījuma un Preces(-ču) stāvoklis.

6.4. Sūtījuma iepakojuma bojājuma gadījumā Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.

6.5. Ja pircējs pieņemot sūtījumu neizsaka pretenzijas, tiek uzskatīts, ka prece ir piegādāta nebojātā sūtījuma iepakojumā. Ja preču defekti, par kuriem Pircējs nav atbildīgs, atklājas vēlāk, Pircējs nezaudē tiesības izmantot 2 gadu garantiju.

6.6. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu precizitāti, pareizību, pilnīgumu un atbilstību. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par Pircējam un/vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja Pircējs reģistrācijas formā norāda neprecīzus, nepareizus vai nepilnīgus datus vai nekavējoties neizlabo personas datus, ja tie ir tikuši mainīti.

6.7. Pircējs, izmantojot interneta veikalu, apliecina, ka piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot.

Preču cenas

7.1. Preču cenas interneta veikalā ir norādītas eiro. Cenās ir iekļauts PVN. Pasūtījuma apstiprināšanas laikā preču kopsummai tiek pieskaitīta piegādes maksa, ja tāda ir.

7.2. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem organizēt un īstenot dažādas akcijas, piemēram, cenu atlaides, komplektus un līdzīgus pasākumus. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šādu akciju ilgumu, noteikumus un nosacījumus vai tās atcelt.

Preču pasūtīšana un apmaksa

8.1. Kad pircējs apmeklē interneta veikalu, viņš izvēlas nepieciešamās preces un ievieto tās iepirkumu grozā. Pēc iepirkumu groza izveidošanas Pircējs ievada pasūtījuma izpildei nepieciešamos personas datus: savu vārdu, uzvārdu, adresi, kur preces tiks piegādātas, tālruņa numuru un papildus informāciju, kas var būt svarīga pasūtīto preču piegādei. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apstiprina pasūtījumu.

8.2. Maksājumu var veikt, izmantojot Swed, Seb, Luminor banku, kā arī Visa/MasterCard maksājumu kartes. Norēķini ir iespējami eiro valūtā. Maksājumi tiek apstrādāti, izmantojot maksājumu platformu MakeCommerce.lt.

Preču piegāde

9.1. Pasūtot preces, pircējam jānorāda precīza adrese preču piegādei.

9.2. Pircējam preces jāpieņem pašam. Ja Pircējs nevar saņemt preci pats, bet preču piegāde uz pircēja norādīto adresi tiek veikta, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par nepareizai personai piegādātu preci.

9.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam saskaņā ar preču aprakstā norādītajiem termiņiem.

9.4. Visu pārdoto preču īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā aprakstā. Pārdevējs neatbild par to, ka interneta veikalā esošās preces krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst reālajam preces izmēram, formai un krāsai, Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.

9.5. Gadījumā, ja Pircējs atkāpjas no preču pirkšanas-pārdošanas līguma, Pircējam tiek atgriezti samaksātie naudas līdzekļi, ieskaitot preču piegādes izmaksas.

Preču atgriešana

10.1. Kvalitatīvas preces var atgriezt 14 dienu laikā pēc to saņemšanas. Nekvalitatīvu pārdoto preču defekti jānovērš, preces jānomaina un jāatgriež atpakaļ saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīviem.

10.2. Preču atgriešanai ir jāievēro šādi nosacījumi:

10.2.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālā, kārtīgā iepakojumā (šis punkts neattiecas, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

10.2.2. Precei jābūt bez pircēja radītiem bojājumiem;

10.2.3. Precēm jābūt nelietotām un labā stāvoklī: neskartām etiķetēm, nenoplēstai aizsargplēvei utt. (tas neattiecas uz nekvalitatīvu preču atgriešanu);

10.2.4. Atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā tā bija saņemšanas brīdī (šis punkts neattiecas uz preces defektīvas atgriešanas gadījumā);

10.2.5. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja netika ievēroti preču atgriešanas nosacījumi;

10.2.6. Preču atgriešana jāveic Pārdevēja noteiktajā kārtībā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas (šis punkts neattiecas uz nekvalitatīvām precēm – tādā gadījumā atgriešana jāveic likumā noteiktā garantijas termiņa laikā);

10.3. Labas kvalitātes preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un normatīvajiem aktiem;

10.4. Nauda par pircēja atgrieztajām precēm tiek atmaksāta uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņem Pircēja atgrieztās preces, ja vien Pārdevējs un Pircējs nevienojas citādi.

10.5. Nav uzskatāms, ka Pārdevējs ir pārkāpis atmaksas nosacījumus, ja Pārdevējs nevar veikt naudas atmaksu Pircēja vainas dēļ (aizkavēta preču atgriešana, neprecīzi norādīti dati utt.).

Nobeiguma noteikumi

11.1. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

11.2. Šos Noteikumus un nosacījumus un Pušu savstarpējās attiecības reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

11.3. Visas domstarpības, kas rodas šo noteikumu izpildes laikā, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienoties neizdodas, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

11.4. Puses tiek atbrīvotas no šajos Noteikumos noteikto saistību izpildes, ja tās nav iespējams izpildīt no Pusēm neatkarīgu neparedzētu apstākļu dēļ (Force major)